Control Panel

Power Plant

พินธุภัทร ให้บริการงานออกแบบและประกอบตู้ควบคุมสำหรับระบบโรงไฟฟ้า หรือ Power Plant ขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ไม่ว่าจะเป็นระบบ Emergency Diesel Generator สำหรับระบบจ่ายไฟให้ระบบช่วย Start Up Gas Turbine หรือจะเป็น Hydro Turbine หรือ Steam Turbine หรือ Gas Turbine เราออกแบบพร้อมติดตั้งทั้งระบบควบคุม Governor Control หรือ Excitation Control หรือ Protection & Monitoring หรือ Logic Control ในการสับจ่ายเข้าระบบ หรือ Synchronize System ระหว่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือ Grid

Generator Control Panel

Generator Control Panel ของเราถูกออกแบบให้รองรับการใช้งานในทุกรูปแบบ เน้นไปที่การใช้ Generator Controller ไม่ว่าจะเป็นการนำไปประกอบรวมเป็นตู้สับจ่าย เช่น ระบบ Automatic Transfer Switch (ATS) ระบบเดินขนาน Parallel หรือ Synchronize หรือไม่ว่าระบบหรือ Plant ที่มีการทำงานที่ซับซ้อน เรายังสามารถนำ PLC เข้าช่วยให้มีการทำงานได้อย่างครอบคลุม ตรงตามวัตถุประสงค์ สำหรับอุปกรณ์ Controller เราพร้อมให้คำปรึกษาได้ทุกยี่ห้อ เช่น Deepsea หรือ ComAp หรือ Woodward หรือ SmartGen หรือ อื่นๆ

Equipment Control Panel

เราให้บริการออกแบบติดตั้งตู้ควบคุม เช่น Water Pump Control, Boiling Control หรือ ระบบควบคุมเครื่องจักร หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นตู้ควบคุมอย่างง่าย จนกระทั่งถึงการใช้ PLC Control หรือ ระบบ SCADA System หรือ ระบบเก็บข้อมูลเช่น Cloud Base System ที่มีระบบ Sever ที่เป็นของเราเอง หรือแม่กระทั่งระบบการสื่อสารผ่าน Internet เช่น iOT เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุม

Service Maintenance

ในเมื่อเราเข้าใจและพร้อมด้วยประสบการณ์ในตู้ควบคุมระบบสับจ่ายและไฟฟ้ากำลัง เราจึงมุ่งพัฒนาทีมของเราให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อรองรับงานให้บริการด้านการงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า MDB หรือ ATS หรือ หม้อแปลงไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ประกอบอาคารต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงงานซ่อมด่วน เราร่วมตรวจสอบปัญหาของระบบ ดังเช่นงานซ่อมระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ระบบควบคุมมอเตอร์ Cooling Tower หรือ Chiller